Gianforte's statement: pic.twitter.com/WVNdA1yZ8w

— Kyle Cheney (@kyledcheney) May 25, 2017