I mean… that’s brilliant.

— David Klein (@diklein) November 6, 2017