fuck your mother if you want fuck.

— Jihan Wu (@JihanWu) May 15, 2016